Looking for a job?

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add your Resume

1 Jobs Found on Other sites (Lipkovo)

ДРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА

Помлад соработник за припрема на седници на советот и работните тела, во Општина Липково

Thu, 30 Nov 2023 23:04:35 GMT   Lipkovo, North Macedonia
Врз основа на член 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и Уредбата за спроведување на постапката за вработување на административни службе...