Looking for a job?

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add your Resume

1 Jobs Found on Other sites (Dolneni)

ДРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА

Вработување на државни службеници во Општина Долнени

Sat, 02 Dec 2023 04:17:21 GMT   Dolneni, North Macedonia
Врз основа на член 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и Уредбата за спроведување на постапката за вработување на административни службе...